RÓLUNK VIZSGÁZÓKNAK NYELVTANÁROKNAK VIZSGAHELYEKNEK KAPCSOLAT
Német, C1 szintű nyelvvizsga
 
Az C1 szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.
 
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
 
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (128,5 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 214 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
 
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).
 
Írásbeli vizsga
Vizsgarész megnevezése
idő (perc)
max. pont
minimum pont teljesítendő készségenként 40%
minimum pont teljesítendő
60%
I. Olvasott szöveg értése
90
48
19,2
-
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
22
 
III. Fogalmazási készség
60
48
19,2
Összesen
150
118
 
 
 
 
 
 
 
Szóbeli vizsga
Vizsgarész megnevezése
idő (perc)
max. pont
minimum pont teljesítendő készségenként 40%
minimum pont teljesítendő
60%
I. Hallott szöveg értése
kb. 40
48
19,2
-
II. Beszédkészség mérése
16
48
19,2
Összesen
 56
96
 
Összesen:
128.5 pont
 
Az egyes feladatrészek rövid leírása
 
Írásbeli vizsga
 
I. Olvasott szöveg értése
  1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
  2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik. 
  3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül. 
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
  1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.  
III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)
 
  1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
  2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.
 
Szóbeli vizsga

I. Hallott szöveg értése
  1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
  3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatása során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.
Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
 
II. Beszédkészség mérése
 
A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.
 
1. Prezentáció
 
A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
 
2. Véleménykifejtés/ Vita
 
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról. 

© 2020 telc Hungary